Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Paweł Bogacz
Tytuł:

Wykorzystanie metody szacowania kosztu cyklu życia (LCC) w podejmowaniu decyzji o zakupie maszyn górniczych

Title:

Use of methods for estimating the life cycle cost (LCC) to decide on the necessity of buying mining machinery

Streszczenie:
W artykule przedstawiono rolę i sposób użycia metody szacowania kosztu cyklu życia (LCC) w procesie bardziej efektywnego zarządzania zakupem i wykorzystaniem maszyn górniczych w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Punktem wyjścia stało się wskazanie na nieścisłości prawne i brak konsekwencji we wprowadzaniu prawnych aktów wykonawczych dla tego typu rozwiązań w Polsce. Następnie porównano z użyciem metodyki LCC efektywność ekonomiczną użycia klimatyzatora grupowego produkcji Elgór+Hansen oraz produktu dla niego konkurencyjnego, wykazując końcowo znacznie lepszy wynik uzyskany w przypadku klimatyzatora Elgór+Hansen, będącego w zakupie droższym, ale po uwzględnieniu kosztów w cyklu życia znacznie tańszym od produktu konkurencyjnego
Abstract:
This paper presents the role and use of methods for estimating the life cycle cost (LCC) in the process of managing the purchase and use of mining machines in mining companies in Poland more effectively. The starting point for this work has become a reference to the legal inaccuracies and inconsistencies in the implementation of legal acts which give effect to this type of solutions in Poland. Moreover, a comparison of LCC methodology of economic efficiency of the air conditioner made by Elgór + Hansen with a competitive produkt was presented, showing much better result obtained from the air conditioner made by Elgór + Hansesn which is a more expensive one, however, after taking into account the lifecycle costs, much cheaper than the competitive product
Słowa kluczowe:
górnictwo, środki trwałe, zakupy, metoda szacowania kosztu cyklu życia (LCC), efektywność ekonomiczna
Keywords:
mining, fixed assets, purchases, method of estimating life-cycle cost (LCC), economic efficiency