Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. Patrycja Bąk; dr inż. Mariusz Kapusta
Tytuł:

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego

Title:

Management of corporate risk with regard to occupational risk

Streszczenie:
W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego. Zarządzanie ryzykiem stanowi nieodłączny element każdego przedsięwzięcia. Proces zarządzania ryzykiem może być stosowany zarówno do negatywnych zagrożeń, jak i pozytywnych okazji. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym to zarządzanie celami przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zagrożeń dla ich realizacji. Nowoczesne podejście do problematyki zarządzania ryzykiem powoduje, że jest to proces ciągłego doskonalenia. Dążąc do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przedsiębiorstwo w sposób optymalny powinno wykorzystać zdobycze techniczne i technologiczne z uwzględnieniem wiedzy i nauki
Abstract:
This paper presents the concept of corporate risk management with regard to occupational risk. Risk management is an integral part of any project. The risk management process can create chances as well as threats. Risk management is the management of corporate business objectives with reference to the risks for their implementation. Modern approach to risk management issues means that it is a process of continuous improvement. Aiming to improve the safety and health of workers of the company in an optimal way should take advantage of the technical and technological achievements with regard to knowledge and learning
Słowa kluczowe:
ryzyko korporacyjne, ryzyko zawodowe, pętla zarządzania ryzykiem zawodowym, strategie alternatywne
Keywords:
corporate risk, professional risk, work-loop risk management, alternative strategies