Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Artur Bator; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr hab. inż. Marek Kęsek; dr inż. Mieczysław Ślósarz
Tytuł:

Zarządzanie produkcją odchudzoną - kierunkiem działań dla poprawy funkcjonowania kopalń

Title:

Lean Manufacturing management as the directions for improving mine operation

Streszczenie:
W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania produkcją odchudzoną Lean Manufacturing oraz zdefiniowano kategorie marnotrawstwa wg Taichii Ohno. W dalszej części artykułu opisano działania z zakresu Lean Manufacturing, które zostały wdrożone w kopalniach, celem eliminacji strat. Najważniejszym problemem są wysokie koszty wydobycia, zapasów i pracy, dlatego też w pierwszej kolejności kierownictwo kopalni powinno opracować program szkoleń rozwijających świadomość Lean Manufacturing wśród pracowników kopalni
Abstract:
This paper presents a concept of Lean Manufacturing management and defines the Taiichi Ohno’s Categories of Waste (the 7Ws). Further in this paper the activities of Lean Manufacturing implemented in mines to reduce losses were described. The most important issue is high cost of exploitation, inventory and labor so the first step which should be undertaken by the management of mine is to prepare a training program which developes awareness of Lean Manufacturing among the employees of the mine
Słowa kluczowe:
górnictwo, Lean Manufacturing, efektywność przedsiębiorstwa, motywacja
Keywords:
mining industry, Lean Manufacturing, company effectivenes, motivation