Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. Janusz Skoczylas
Tytuł:

Zasługi Fryderyka Redena (1752÷1815) w początkach rozwoju górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W 200. rocznicę śmierci

Title:

Merits of Frederick Reden (1752÷1815) in the early development of coal mining in the Upper Silesia. On the 200th anniversary of his death

Streszczenie:
Z okazji mijającej w tym roku 200. rocznicy śmierci Fryderyka Redena, twórcy górnośląskiego górnictwa i hutnictwa warto poświecić mu kilka refleksji natury historycznej. Wobec obecnych niepokojów i społecznych zawirowań na Górnym Śląsku próba odniesienia się do czasów historycznych, do początków przemysłowego i kulturowego skoku wydaje się naturalnym kierunkiem znalezienia spokoju, wyciszenia i zrównoważonego rozwoju, a także społecznego ukojenia. Bardzo intensywna, ponad 20-letnia praca F. Redena dająca podstawy unowocześnienia i podniesienia górnictwa i hutnictwa, a także dróg dystrybucji ich produktów, na wyższy, co najmniej angielski, poziom dała wspaniałe, zauważalne jeszcze dzisiaj, rezultaty. Przemysł górniczy i hutniczy na Śląsku w okresie działalności i zarządzania przez F. Redena z bardzo zacofanego stał się czołowym ośrodkiem Europy, źródłem politycznych, dyplomatycznych, militarnych, ekonomicznych i kulturalnych sukcesów państwa pruskiego
Abstract:
On the occasion of the 200th anniversary of the death of Frederick Reden, who was the creator of the Upper Silesian mining and smelting, it is worth commemorate him with some historical reflection. Given the current unrest and social turmoil in Upper Silesia an attempt to address the historical times of the beginning of the industrial and cultural change seems to be a natural direction to find peace, sustainable development and social relief. Very intense, over a 20-years-long work of F. Reden gave an opportunity to modernize and improve mining, metallurgy and distribution of their products in the Upper Silesia and to develop them to a higher, at least English, level. It gave great results which are noticeable even today. Mining and metallurgy in Silesia in the period of the F. Reden’s management became the leading industry in Europe and a source of political, diplomatic, military, economic and cultural successes of the Prussian state
Słowa kluczowe:
górnictwo, hutnictwo, węgiel kamienny, kruszce, historia
Keywords:
mining, metallurgy, coal, ores, history