Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak; prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel
Tytuł:

Problemy rekonstrukcji odwiertów geotermalnych

Title:

Problems of geothermal wells workover operations

Streszczenie:
Nakłady inwestycyjne ponoszone na budowę instalacji geotermalnej kształtują przede wszystkim koszty wykonania głębokich odwiertów geotermalnych, przy mniejszym udziale kosztów elementów instalacji na powierzchni terenu. Wykorzystanie odwiertów wykonanych w innych celach jako geotermalne lub realizacja prac przedłużających czas życia odwiertów może znacząco wpłynąć na rentowność pozyskiwania energii geotermalnej. Prace rekonstrukcyjne wykonywane w odwiertach geotermalnych mają na celu utrzymanie odpowiednio dużego wydobycia wody termalnej, chłonności lub zaadaptowanie otworów wykonanych do innych celów jako odwierty geotermalne. W zależności od celu rekonstrukcji odwiertów geotermalnych zaproponowano następujące scenariusze prac: adaptację odwiertów poszukiwawczych dla potrzeb geotermii, naprawę stanu technicznego odwiertu, udrożnienie strefy przyodwiertowej oraz instalacja wyposażenia wgłębnego w przypadkach zmiany funkcji odwiertu. Analiza przemysłowych przykładów rekonstrukcji odwiertów geotermalnych umożliwia lepszy dobór prac koniecznych do wykonania oraz rezygnację z robót zbędnych. Pozwala to na skrócenie czasu rekonstrukcji oraz obniżenie kosztów jej wykonania. Rekonstrukcja odwiertu Mszczonów IG-1 jest dobrym przykładem prac adaptacyjnych, zwłaszcza w zakresie technik udrażniania odwiertu oraz usuwania występujących komplikacji wiertniczych. Prace wykonane w odwiercie Biały Dunajec PAN-1 wskazują, że poprawę stanu technicznego starych odwiertów można szybko i skutecznie uzyskać poprzez zapuszczenie nowej kolumny eksploatacyjnej rur okładzinowych o mniejszej średnicy
Abstract:
Geothermal installation investment expenditures are shaped mainly by the costs of constructing deep geothermal wells, cost of the surface installations is significantly lower. Adapting of wells drilled for other purposes or implementing the works extending wells lifespan may considerably influence the return rate of the geothermal installations. The purpose for reconstruction works carried out in geothermal wells is to maintain sufficient thermal water discharge, absorption capacity or adapting the boreholes made for other purposes as geothermal wells. Industrial analysis examples of the workover operations of geothermal wells enables a better selection of necessary works. This allows to shorten the time and reduce the cost of the reconstruction. Workover operations on the Mszczonów IG-1 well are a good example of adaptation, especially clearing and removal of existing borehole drilling complications techniques. The work done in the Bialy Dunajec PAN-1 well indicates that the improvement of the technical condition of old wells can be quickly and efficiently accomplished by putting down a new casing of smaller diameter
Słowa kluczowe:
odwierty geotermalne, rekonstrukcja odwiertu, stan techniczny odwiertu, stymulacja odwiertu geotermalnego
Keywords:
geothermal wells, well workover, technical conditions of the well, geothermal well stimulation