Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Adam Decner; inż. Lesław Iskierski
Tytuł:

Wyznaczanie momentu maszyn dużej mocy pracujących w zakładach wydobywczych i przerobowych

Title:

Determination of the torque of high-power machines used in mining and processing plants

Streszczenie:
W artykule opisano wybrane zagadnienia ze wspólnej pracy Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowana praca dotyczyła pomiarów silników napędowych kruszarek stosowanych Zakładach Wzbogacania Rud KGHMu. Zastosowany system pomiarowy pozwala na przeprowadzanie pomiaru momentu obrotowego podczas normalnej eksploatacji napędów. Za jego pośrednictwem można wyznaczyć charakterystyki obciążenia, rzeczywistą sprawność silnika, moment hamujący maszyny wyciągowej itp. Bezprzewodowe przesyłanie danych pomiarowych upraszcza wykonanie pomiarów i zapewnia separację galwaniczną układu pomiarowego od jakiejkolwiek części napędu. Zastosowanie układu pomiarowego nie zmienia konstrukcji napędu poprzez np. zmniejszenie wytrzymałości wałów, jak to może mieć miejsce w przypadku zastosowania wałów pomiarowych. Autorzy przedstawiają system pomiarowy, jego budowę, zastosowanie oraz prezentują wyniki pomiarów i rejestracji na podstawie wybranego przykładu
Abstract:
This paper describes selected issues of the joint work of the Institute of Electrical Machines and Drives KOMEL and the KGHM Polish Copper SA. The work concerns the tests of electrical motors used to drive the crusher in Ore Enrichment Plant of KGHM. The applied measurement system allows to carry out the measurement of torque during a normal operation of the drive. This equipment allows to determine the characteristics of the load, the actual efficiency of the machine, the braking torque on the shaft of hosting machine, etc. Wireless data measurement simplifies measurements and provides galvanic isolation of the measuring system from any part of the drive. The use of the measurement system does not change anything in construction of the whole drive, for example by weakening the strength of the shafts as it may happen when the measuring shaft is used. The authors present an example of measuring system, its construction, application and the results of measurements and registration
Słowa kluczowe:
maszyny elektryczne, pomiar momentu, badanie maszyn elektrycznych
Keywords:
electrical machines, torque measurements, testing of electrical machines