Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Józef Pyra; dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer
Tytuł:

Monitoring drgań wzbudzanych robotami strzałowymi - 2 lata pracy zautomatyzowanego systemu pomiarowego KSMD

Title:

Monitoring vibrations induced by blasting works - 2 years of work of the automated measuring system KSMD

Streszczenie:
W wyniku prac badawczych prowadzonych w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego opracowano oryginalną metodykę dokumentowania oddziaływania robót strzałowych w otoczeniu kopalń odkrywkowych. Jednym z elementów tych prac było zbudowanie komputerowego systemu monitorowania drgań, który znalazł zastosowanie w kopalniach jako Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań KSMD. Modernizację systemu przeprowadzono w 2012 roku, co skłoniło Autorów do podsumowania jego dwuletniej pracy. Podsumowanie to zawiera informacje o liczbie wykonanych pomiarów, intensywności zarejestrowanych drgań oraz ocenę oddziaływania drgań na obiekty budowlane, dowodząc, że roboty strzałowe wykonywane w kopalniach odkrywkowych, tam gdzie prowadzona jest świadoma działalność profilaktyczna, nie są szkodliwe dla zabudowań w otoczeniu
Abstract:
As a result of researches conducted at the Department of Opencast Mining the original methodology of the impact of blasting works on the open pit mine’s surrounding was developed. One element of this work was to develop a computer system for ground vibrations monitoring. The developed system is known as The Mine Vibration Monitoring Station (KSMD). The KSMD is widely used in a number of open pit mines. The system was modernized in 2012, which led the authors to make a summary of its two year’s work. This summary contains information about the number of measurements taken, the intensity and the impact of ground vibration recorded on housing structures and also proofs that blasting works performed in open-pit mines, where the preventive activity was implemented, are not harmful to the housing structures which are in close proximity to the open pit mine
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, system monitoringu drgań, oddziaływanie drgań
Keywords:
open pit mining, blasting technique, ground vibration monitoring system, ground vibration influence