Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marcin Krause
Tytuł:

Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwzględnej i wskaźnikowej dla branży górnictwa i Polski

Title:

Research of the risk diversification of accidents at work illustrated with the example of absolute and ratio analysis for mining industry in Poland

Streszczenie:
Publikacja przedstawia analizę statystyki wypadków przy pracy na przykładzie porównania branży górnictwa i Polski, która opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Wypadki przy pracy”. W pracy wykorzystano kryteria analizy bezwzględnej, opartej na porównaniu wybranych miar wypadkowości (liczba i skutki wypadków) oraz analizy wskaźnikowej, opartej na porównaniu wybranych wskaźników wypadkowości (wskaźniki częstości, wskaźnik ciężkości, wskaźnik ryzyka). W opracowaniu podano wyniki badań wypadków przy pracy w górnictwie i Polsce, z wykorzystaniem analizy porównawczej wypadków ogółem, wypadków śmiertelnych, wypadków ciężkich i wypadków zbiorowych
Abstract:
The publication presents the statistics analysis of accidents at work illustrated with the example of the mining industry in Poland, which was based on data from the Central Statistical Office entitled “Accidents at work”. The study was based on the criteria of absolute analysis, based on comparison of the selected measures of accident rate (number and consequences of accidents), and ratio analysis, based on comparison of the selected indexes of accident rate (frequency indexes, severity index, risk index). The elaboration covers the research results of the accidents at work in the mining industry in Poland, by use of the comparative analysis of total accidents, fatal accidents, serious accidents and collection accidents
Słowa kluczowe:
wypadki przy pracy, statystyka wypadków, analiza ryzyka, górnictwo
Keywords:
accidents at work, accident statistics, risk analysis, mining