Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Zbigniew Rak; dr inż. Jerzy Stasica; mgr inż. Damian Borgieł; mgr inż. Zbigniew Ciepliński
Tytuł:

Wysoko wydajny przodek chodnikowy w drążeniu wyrobisk przewidzianych do późniejszego wykorzystania w jednostronnym otoczeniu zrobów

Title:

High-productive road head during driving of excavation intended for later use in one-sided surroundings of the goaf

Streszczenie:
PG „Silesia” stosując eksploatację pokładów ścianami od pola, od kilku lat doskonali technikę drążenia i zabezpieczenia wyrobisk podścianowych w aspekcie ich utrzymywania za frontem eksploatacji. Artykuł przedstawia najnowsze doświadczenia PG „Silesia” w zakresie wdrożenia technologii drążenia wyrobisk przygotowawczych wysoko wydajnym przodkiem z wykorzystaniem kombajnu MR340X-Ex/201. W drążonym chodniku podścianowym zastosowano kotwienie skał stropowych bezpośrednio w przodku. Ponadto zastosowano wykładkę mechaniczną, przykotwienie łuków stropnicowych kotwiami strunowymi iniekcyjnymi oraz nowoczesny system transportu przodkowego i odstawy urobku. Artykuł krótko charakteryzuje zastosowane technologie oraz prezentuje rezultaty drążenia chodnika
Abstract:
PG “Silesia” performs exploitation of coal seams by means of longwall panels from the field. In recent years the technique of driving and support of maingate and tailgate in terms of their maintenance behind the front of exploitation has been improved. This paper presents the latest experiences of PG “Silesia” in the field of implementation of preparatory excavations technology through a high-productive forehead by use of the mining roadheader MR340X-Ex/201. In the process of driving a roadway directly in the face, roof rock bolts were used. Moreover, the mechanical lining, bolting of arch yielding support by means of injection strings, modern system of forehead transport and haulage of output were used. The paper briefly characterizes the applied technologies and presents the results of roadway driving
Słowa kluczowe:
drążenie przodków chodnikowych, mechanizacja drążenia chodników, wzmocnienie obudowy, kotwienie w przodku wyrobisk, przykotwienie obudowy podporowej, wykładka mechaniczna
Keywords:
driving of the road heads, mechanization of gate road mining, reinforcement of support, bolting in the forehead of excavation, reinforcement of arch yielding support by means of rock bolts, mechanical lining