Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Jacek Korski; dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik; dr inż. Małgorzata Wyganowska
Tytuł:

Ocena zdolności konkurencyjnej polskiego górnictwa węgla kamiennego w świetle danych historycznych

Title:

Assessment of competitive ability of the Polish mining industry in the light of historical data

Streszczenie:
W ostatnich latach zauważalny jest pogłębiający się spadek konkurencyjności polskiego węgla na rynkach światowych. Sytuacja ta może wynikać zarówno z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od polskich przedsiębiorstw górniczych, jak i z przyczyn wewnętrznych. W artykule autorzy dokonują przeglądu wybranych wskaźników technicznych produkcji węgla kamiennego w Polsce na przestrzeni lat 1988÷2013. Do tych wskaźników należą między innymi: wydobycie węgla, liczbaczynnychkopalń, wskaźnik względny średniego rocznego wydobycia, wskaźnik względny dobowego wydobycia, średniej długości ściany, udział pracowników dołowych w zatrudnieniu ogółem, wydajności ogólnej i dołowej oraz liczby pracowników dołowych na 1 ścianę. Przeprowadzone analizy stanowią podstawę do oceny zachodzących zmian konkurencyjności przedsiębiorstw polskiego górnictwa węgla kamiennego w skali krajowej i w skali globalnej. Artykuł został zakończony podsumowaniem i wnioskami wynikającymi z zaprezentowanych analiz
Abstract:
In recent years, there has been a deterioration in the competitiveness of the Polish mining industry on global markets. The bad situation may be the result of both the causes beyond the control of Polish mining plants, and internal causes. This paper presents a review of selected production technical indicators for hard coal in Poland in the period of 1988-2013. These indicators are the following: coal mining, number of active mines, indicator of relative average annual output of coal, indicator of relative day output, indicator of average longwall face length, participation of underground workers in total employment, underground efficiency and total efficiency as well as the number of miners per 1 longwall. The analyses are crucial for assessing the changes in the competitiveness of Polish hard coal mining companies both in national and global scale. This paper is summarized with conclusions resulting the presented analyses
Słowa kluczowe:
górnictwo, konkurencyjność, wskaźniki techniczne produkcji
Keywords:
mining, competitiveness, production technical indicators