Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Romana Zając
Tytuł:

Przegląd zarządzania w aspekcie strategii organizacji

Title:

Management review in the aspect of the organization strategy

Streszczenie:
W artykule przedstawiono istotę przeglądu zarządzania, szczególnie w aspekcie wyznaczania celów dotyczących jakości w odniesieniu do strategii oraz misji organizacji. Przedstawiono jedno z narzędzi umożliwiających prezentowanie celów, jakim jest Zrównoważona karta wyników. Omówiono układ karty, rozpatrywany w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, wiedzy i rozwoju. Zaprezentowano przykład wykorzystania Karty w praktyce i elementy Karty dla wybranego laboratorium ITG KOMAG
Abstract:
This paper presents the essence of management review, especially in the aspect of determination of qualitative objectives regarding the organization strategy and mission. One of the tools enabling presentation of the objective, i.e. Balanced Scorecard, is described. Structure of the chart regards the following four aspects: finance, client, internal processes as well as knowledge and development. Examples of using the Chart in practice and Chart elements for the selected KOMAG’s laboratory are given
Słowa kluczowe:
zarządzanie, strategia, cele jakościowe, strategiczna karta wyników
Keywords:
management, strategy, qualitative objectives, Balanced Scorecard