Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Katarzyna Pactwa
Tytuł:

Identyfikacja korelacji pomiędzy parametrami opisującymi łupek miedzionośny na przykładzie wybranego fragmentu złoża LGOM

Title:

Identification of the correlation between parameters describing the Kupferschiefer on the basis of the selected fragment of LGOM deposit

Streszczenie:
Artykuł stanowi przykład zastosowania metod statystyki przestrzennej do identyfikacji korelacji pomiędzy parametrami charakteryzującymi warstwę litostratygraficzną. Badając zależność pomiędzy miąższością łupka miedzionośnego a średnią koncentracją w nim miedzi korzystano z dwóch metod: statystyki I Morana oraz analizy hot spot. Przedstawione w artykule wyniki są owocem prac wykonanych w ramach rozprawy doktorskiej [10]
Abstract:
This paper is an example of spatial statistical methods application to identify the correlation between the parameters characterizing the lithostratigraphic layer. During the examination of the relationship between Kupferschiefer thickness and the average copper concentration two methods were applied: Moran`s I statistics and hot spot analysis. The hereby presented results have been elaborated within the framework of a doctoral dissertation [10]
Słowa kluczowe:
autokorelacja przestrzenna, złoże rud miedzi
Keywords:
spatial autocorrelation, cooper ore deposit