Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Dariusz Jasiulek
Tytuł:

Propozycje zastosowania czujników samozasilających się w przemyśle wydobywczym

Title:

Proposals of application of self-energizing sensors in the mining industry

Streszczenie:
W artykule przedstawiono perspektywę zastosowania czujników samozasilających się, wykorzystujących energię drgań lub energię cieplną do monitorowania wybranych parametrów maszyn górniczych. Obecnie, szczególnie w zakresie monitorowania maszyn i inteligentnych budynków, coraz częściej stosowane są czujniki z „auto-zasilaniem”. Sensory do zasilania swoich struktur wykorzystują zjawiska fizyczne, takie jak: przepływ ciepła, energię drgań lub światła (ang. energy harvesting - pozyskiwanie energii). Analiza takich rozwiązań wykazała, że istnieją możliwości zastosowania tej technologii w systemach automatyki oraz diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych. W artykule przedstawiono perspektywy wdrożenia systemu czujników samozasilających w odniesieniu do maszyn stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego
Abstract:
This paper presents the prospects of application of self-energizing sensors which use the point or thermal energy to monitor selected parameters of mining machines. Currently, more and more often mainly in monitoring of machines and Building Management Systems (intelligent buildings) there are self-energizing sensors applied. The sensors use the following physical phenomena to reinforce their structures: flow of heat, point or light energy. Analysis of such solutions shows there are possibilities to apply this technology in automation systems and diagnostics of machines and mining equipment. This paper presents the prospect of implementation of self-energizing sensor systems in relation to the machines used in areas prone to methane and/or coal dust explosion
Słowa kluczowe:
czujnik samozasilający, zbieranie energii, mechatronika, układ sterowania, ATEX - dyrektywa (Atmosfera wybuchowa)
Keywords:
self-energizing sensor, energy harvesting, mechatronics, control system, ATEX (ATmosphere EXplosible)