Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Zbigniew Kokesz
Tytuł:

Geostatystyczne badania struktury zmienności parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Title:

Geostatistical studies of variability structure of coal quality parameters for selected seams in Upper Silesian Coal Basin

Streszczenie:
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dotychczas przeprowadzonych badań struktury zmienności podstawowych parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym: zawartości popiołu, wartości opałowej oraz zawartości siarki całkowitej (At r, Qt r, St r). Na ich podstawie sformułowano wnioski dotyczące metodyki badania struktury zmienności i prognozowania parametrów jakościowych kopaliny z wykorzystaniem procedury krigingu
Abstract:
This paper presents the results of hitherto conducted studies of the variability structure of primary quality parameters of coal in Upper Silesian Coal Basin, such as: ash caloricity and total sulphur contents (At r, Qt r, St r). The abovementioned was a basis for conclusions regarding the methodology of studies of variability structure and forecasts of quality parameters by use of kriging procedure
Słowa kluczowe:
geostatystyka, analiza zmienności, węgiel kamienny, zawartość popiołu, wartość opałowa, zawartość siarki
Keywords:
geostatistics, variability analysis, hard coal, ash content, caloricity, total sulphur content