Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Krzysztof Polak; dr inż. Kazimierz Różkowski; mgr inż. Katarzyna Pawlecka; mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala; mgr inż. Wojciech Chudzik
Tytuł:

Prognoza zatapiania wyrobiska poeksploatacyjnego Świerki

Title:

Forecast of flooding of the post-mining excavation Swierki

Streszczenie:
W artykule przedstawiono prognozę czasu zatapiania, stokowo-wgłębnego wyrobiska pogórniczego. Prognoza została wykonana dla nieczynnej kopalni odkrywkowej, w której prowadzono wydobycie melafiru. Rozpatrywany obiekt położony jest w Górach Suchych (Sudety). Opracowany bilansowy model obliczeniowy dostosowany został do warunków zasilania wyrobiska, do którego dopływ odbywa się poprzez opad bezpośredni, a także spływ powierzchniowy i podpowierzchniowy ze zlewni własnej. Obliczony czas trwania rekultywacji wodnej wgłębnej części wyrobiska odkrywkowego przekracza, wymagany przez ustawę o gruntach rolnych i leśnych, okres 5 lat. We wnioskach końcowych zaproponowano sposób rozliczenia rekultywacji terenów powyrobiskowych przeznaczonych do zagospodarowania jako użytki wodne
Abstract:
This paper presents a forecast of flooding time of the abandoned quarry where melaphyre was mined. That mine is located in Suche Mountains (Sudeten Mountains). The presented model of water balance was adopted to the local conditions of open- -pit recharge. The main source of water inflow comes with direct precipitation as well as surface and subsurface runoff from the local catchment. The estimated duration of water reclamation exceeds the period of time indicated by the Regulation on agriculture and forest land, amounting 5 years. In the conclusion the way of settling reclamation time of post-mining areas for water reservoir has been suggested
Słowa kluczowe:
kamieniołom, rekultywacja wodna, metoda bilansowa
Keywords:
quarry, water reclamation, balance method