Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Witold Biały, prof. Pol. Śl.
Tytuł:

Pomiar sił skrawania węgla z wykorzystaniem przyrządu pou -bw /01- -wap

Title:

Measurement of cutting force of coal by use of the POU-BW/01-WAP device

Streszczenie:
Przedstawiono budowę oraz zasadę działania unikalnego na skalę światową przyrządu umożliwiającego pomiar wartości sił biorących udział w procesie skrawania (urabiania węgla) nazwanego przez autora POU-BW/01-WAP. Jest jedynym na świecie przyrządem, za pomocą którego istnieje możliwość bezpośredniego wyznaczenia wartości dwu składowych sił biorących udział w procesie skrawania. Wyznaczenie wartości tych sił jest możliwe za pomocą dwu niezależnych bloków pomiarowych, które stanowią tensometryczne czujniki siły: skrawania Fs i docisku noża Fd oraz czujnik ciśnienia medium zasilającego przyrząd. Do rejestracji tych sił, zastosowany został nóż stosowany w ścianowych kombajnach bębnowych - styczno-obrotowy. Urządzenia układu pomiarowego przyrządu POU-BW/01-WAP, to zestaw elementów do Pomiaru Siły Skrawania Węgla (PSSW). Integralną częścią przyrządu jest również specjalny program komputerowy (Coal Test), dzięki któremu można wyznaczyć siły oraz momenty sił działających na głowicę urabiającą kombajnu, a tym samym prognozować moc głowicy urabiającej ścianowego kombajnu bębnowego. Przyrząd posiada certyfikat ATEX I M2 Ex ib I Mb, umożliwiający pracę w warunkach rzeczywistych, jako urządzenia przeznaczonego do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - zgodnie z dyrektywą 94/9/EC
Abstract:
This paper presents the construction and principle of operation of the global scale unique device which allows to measure the values of cutting force called POU-BW/01-WAP. It is the only device around the world which enables direct indication of values of two components of cutting forces. Indication of the value of the cutting forces is possible thanks to the two independent measuring units which are the tensometric sensors of cutting force (Fs), knife downforce (Fd) and the sensor of the device feeding pressure. Those forces were registered by the use of the tangential-rotational tool, commonly applied in longwall drum cutter-loaders. The measurement system instruments of the POU-BW/01-WAP device are set of elements for the Measurement of Cutting Forces of Coal. A complex computer program (Coal Test) which is an integral part of the device, allows to indicate the forces and moments of forces acting on the loader’s cutting head, thus to determine the power of the cutting head of the longwall drum cutter-loader. The device is approved by the ATEX I M2 Ex ib I Mb certificate which gives the right to work in real conditions and it is intended for the use in explosive atmosphere – according to the 94/9/EC directive
Słowa kluczowe:
przyrząd, opory urabiania, urabialność węgla, pomiar siły skrawania, tensometria, urządzenie pomiarowe
Keywords:
device, cutting forces, workability of coal, measurement of cutting force, tensometry, measuring instruments