Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marek Rotkegel
Tytuł:

Wpływ sposobu montażu siatek okładzinowych na ich pracę

Title:

Influence of the method of lagging sheets mounting on their operation

Streszczenie:
Okładziny są jednym z ważniejszych elementów obudowy wyrobisk korytarzowych. Przenoszą one obciążenia ze strony górotworu z przestrzeni pomiędzy odrzwiami na odrzwia. Stąd też wymagana jest ich odpowiednia sztywność wynikająca z konstrukcji lub sposobu zabudowy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analiz wytrzymałościowych siatek okładzinowych zaczepowych zabudowanych poprawnie i nieprawidłowo
Abstract:
Linings are one of the most important components of mine workings support. They transfer the load from the rock mass to the steel support frames in space between them. Therefore, they require adequate rigidity resulting from the construction or building process. This paper presents the results of analyzes of the strength of correctly and incorrectly built lagging sheets
Słowa kluczowe:
obudowa chodnikowa, opinka, badania wytrzymałościowe
Keywords:
road support, lining, endurance test