Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Grzegorz Brudny; mgr inż. Artur Gnutek; mgr inż. Krzysztof Filipowicz
Tytuł:

Doświadczenia kwk „pniówek” w zakresie likwidacji wykropleń wody w wyrobiskach dołowych

Title:

Experience of KWK „Pniowek” in the field of stopping water sweating in underground excavations

Streszczenie:
Przedostawanie się wody do czynnych wyrobisk górniczych jest przyczyną wielu problemów podczas prowadzenia eksploatacji górniczej. Wiąże się to przede wszystkim z osłabieniem parametrów mechanicznych skał otaczających wyrobisko, łatwiejszym wypiętrzaniem spągu oraz korozją i osłabieniem konstrukcji obudowy. W skrajnym przypadku, wobec wody agresywnej chemicznie, może dochodzić do tak dużego zniszczenia elementów stalowych obudowy, że konieczne jest wykonanie przebudowy wyrobiska.W artykule przedstawiono sposób i metodykę izolacji górotworu, która umożliwia kontrolowane ujęcie wyciekającej ze stropu wyrobiska wody. Dodatkowo opisano sposób zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wzmocnienia skorodowanej obudowy na przykładzie przekopu kierunkowego wschodniego poziomu 1000
Abstract:
Water getting through the active mining excavations is the reason for many problems during exploitation. First and foremost, it entails the weakening of mechanical parameters of rocks surrounding the excavation, simplifying of floor uplift and the corrosion and weakening of support construction. In the extreme case, the chemically aggressive water may cause serious destruction of steel elements of the support, thus it is necessary to rebuilt the excavation. This paper present the way and methodology of rockmass isolation which allows to control the intake of water leaking out from the excavation roof. Moreover, the way to secure and reinforce the support against corrosion on the basis of the eastern directional excavation at the level 1000
Słowa kluczowe:
górnictwo, eksploatacja, obudowa górnicza
Keywords:
mining industry, mining, support