Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Dariusz Bęben; mgr inż. Janusz Kuś; mgr inż. Arkadiusz Gliński; mgr inż. Józef Koźbiał
Tytuł:

Ocena skuteczności ochrony chemicznej metali przed korozją w wybranych kopalniach gazu ziemnego

Title:

Evaluation of the effectiveness of chemical protection of metals against corrosion in selected natural gas processing plants

Streszczenie:
W artykule opisano czynności obsługowo-eksploatacyjne gazociągów kopalnianych, w celu zapewnienia chemicznej ochrony korozyjnej poprzez badanie środków chemicznych (również dwufunkcyjnych inhibitorów korozji i hydratów) w laboratorium, a następnie przetestowanie ich w kopalniach. Wykonano badania laboratoryjne, aby wybrać inhibitor, zapewniający ochronę korozyjną i hydratową podczas eksploatacji odwiertów gazowych. Następnie sprawdzono je w kopalniach. Próby przeprowadzone w kopalniach pozwoliły wyselekcjonować inhibitor, który nie powodował utrudnień eksploatacyjnych, jak również dobrze chronił metal przed korozją. Niektóre badane inhibitory powodowały utrudnienia eksploatacyjne, np. nie ograniczały w zakładanym poziomie postępu korozji (zakładana ochrona korozyjna 50μm/rok, osiągnięta podczas testów 227 μm/rok,) powodowały powstawanie osadów, które uszkodziły pompę dozującą
Abstract:
This paper describes the stages of service and operation of pipelines in order to ensure chemical corrosion protection by selecting the chemical (including bifunctional corrosion inhibitors and hydrates) in the laboratory and then to test them in these processing plants. Series of laboratory tests were performed to select the inhibitor, which provides corrosion and hydrate protection during the operation of gas wells. Then they were tested in processing plants, including the objects selected for testing inhibitors: - corrosion inhibitor were tested in the processing plants: Property I, II, - corrosion inhibitor-hydrates the Property III, IV, V As part of the selection of inhibitors in the laboratory were tested upstream of the three processing plants: A, B, C. After the laboratory tests the inhibitors were tested in the processing plants. The tests carried out in the processing plants helped to select inhibitors that do not cause operational difficulties as well as well protect the metal from corrosion. Some research inhibitors cause operational difficulties such as not limited to the assumed level of corrosion progress (expected corrosion protection 50μm/rok, reached in tests 227 microns / year) resulted in the formation of deposits which damaged the dosing pump
Słowa kluczowe:
korozja metali, chemiczna ochrona korozyjna, testy laboratoryjne oraz kopalniane
Keywords:
corrosion of metals, chemical corrosion protection, laboratory and plant tests