Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. nadzw.; dr inż. Zbigniew Isakow, prof. nadzw.
Tytuł:

Projekt LOFRES - sejsmika pasywna LFS z wykorzystaniem szumu sejsmicznego

Title:

LOFRES project - low frequencies passive seismicity by use of seismic noise

Streszczenie:
W artykule omówiono założenia metodyczne systemu LOFRES do pomiaru metodą niskoczęstotliwościowej sejsmiki pasywnej. System ten służy do badania budowy i właściwości przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego z wykorzystaniem szumu sejsmicznego. Badania są wykonywane za pomocą dwóch metod: sondowania mikrosejsmicznego i interferometrii sejsmicznej. W artykule przedstawiono ich podstawy metodyczne oraz algorytmy przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych. Przedstawiono również przykłady wyników badań. W podsumowaniu wskazano na zalety i ograniczenia sejsmiki pasywnej. Podkreślono większe znaczenie metody interferometrii sejsmicznej w rozwiązywaniu zagadnień w geoinżynierii
Abstract:
This paper presents the methodological assumptions of the system LOFRES adapted for the low frequency passive seismicity. This system is used to study the structure and properties of subsurface layers of geological medium by seismic noise. The system uses two methods: microseismic sounding and seismic interferometry. The paper describes the methodological basis and the algorithms of processing and interpretation of seismic data. It also presents examples of research results. The summary points to the advantages and limitations of the passive seismics. Greater importance of seismic interferometry methods in solving problems of geoengineering was highlighted
Słowa kluczowe:
system LOFRES, niskoczęstotliwościowa sejsmika pasywna, mikrosondowanie sejsmiczne, interferometria sejsmiczna, szum sejsmiczny regionalny, szum sejsmiczny lokalny, rozdzielczość, zasięg głębokościowy
Keywords:
LOFRES system, low frequency passive seismicity, microseismic sounding, seismic interferometry, regional seismic noise, local seismic noise, resolution, depth penetration