Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr Sławomir Siwek
Tytuł:

Lokalizacja stref uskokowych metodą konduktometryczną na terenie GZW

Title:

Location of fault zones using ground conductivity method (GCM) in the Upper Silesia Coal Basin

Streszczenie:
Metoda konduktometryczna (GCM) w postaci wielopoziomowego profilowania przy zmiennym ustawieniu dipola anten jest często wykorzystywaną metodą geofizyczną w lokalizacji stref dyslokacji tektonicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach przeobrażonego działalnością człowieka górotworu na terenach północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Miały one na celu rozpoznanie charakterystyki wybranych stref dyslokacji tektonicznych w przypowierzchniowej warstwie podłoża. Praca zawiera opis przeprowadzonych badań oraz analizę uzyskanych wyników w odniesieniu do danych geologiczno-górniczych
Abstract:
The ground conductivity method (GCM) in multilevel profile mode with changeable dipole mode is often used in the location of fault zones and examination of their structure. This paper presents the results of measurements carried out in test sites where natural geological conditions are transformed by exploitation (northern part of the Upper Silesia Coal Basin). The aim of the test measurements was to assess the possibilities of the method to identify such elements of fault zone structure as main fault plane and fault zone borders. This result was obtained only in one out of five cases tested
Słowa kluczowe:
geofizyka stosowana, konduktometria, tektonika, obrazowanie geofizyczne
Keywords:
applied geophysics, conductometry, tectonics, geophysical imaging