Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Dariusz Hajto; dr hab. inż. Andrzej Więckowski
Tytuł:

Właściwości betonu dojrzewajacego w nienormowych warunkach kształtowanych przez górotwór

Title:

Properties of concrete maturing in non-standard conditions shaped by rock mass

Streszczenie:
W artykule przedstawiono właściwości fizyczne mieszanki betonowej oraz zalecenia dotyczące pielęgnacji betonu w świetle wymagań normowych oraz Instrukcji ITB. Opisano wpływ temperatury otoczenia na dojrzewanie betonu w odniesieniu do wyników badań doświadczalnych. Przenalizowano proces hydratacji cementu oraz wydzielania ciepła w funkcji czasu, przez dojrzewający beton w zależności od temperatury
Abstract:
This paper presents the physical properties of a concrete mix and recommendations for concrete maintenance in the light of standard requirements and the Manual of Building Technique Institute (ITB). The influence of ambient temperature on maturing concrete was described in relation to the results of the scientific research. The hydration process of cement and heat emission was analyzed in relation to time, by the maturing concrete depending on the temperature
Słowa kluczowe:
hydratacja cementu, pielęgnacja betonu, ciepło hydratacji
Keywords:
cement hydration, concrete maintenance, hydration heat