Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło prof.n.AGH; dr inż. Janusz Jura; dr inż. Tomasz Stoch; mgr inż. Karolina Matwij
Tytuł:

Modelowanie przemieszczeń poziomych w teorii Knothego-Budryka dla warunków LGOM

Title:

Modelling of horizontal dislocations in the Budryk-Knothe theory in the conditions of Glogowski Legnica Copper District mines (LGOM)

Streszczenie:
Artykuł przedstawia wyniki kolejnych badań w zakresie oceny dokładności prognozowania wskaźników deformacji w warunkach LGOM przy wykorzystaniu wzorów i założeń teorii Knothego. Poprzednie analizy i ich wyniki wraz z podstawami teoretycznymi omówione zostały w artykule [16]. Przedstawianie jednak ogólnych wniosków wymaga analizy zróżnicowanego materiału obserwacyjnego, z różnych części danego terenu górniczego, uzyskanego z pomiarów na wielu liniach. Stąd kontynuacja rozważań, które dotyczą głównie zagadnienia poprawnego prognozowania przemieszczeń oraz odkształceń poziomych, zależnych m.in. od ustalenia właściwych wartości parametru B zwanego współczynnikiem odkształcenia poziomego
Abstract:
This paper presents the results of subsequent research concerning the accuracy assessment of deformation indicator prognoses in the GLCD conditions by means of formulas and assumptions of the Budryk-Knothe theory. The previous analyses and their results together with the theoretical principles were discussed in paper [16]. However, the presentation of general conclusions requires the analysis of diversified observation material from various parts of the particular mining area, obtained from measurements made on numerous lines. Therefore, it constitutes a continuation of discussion concerning mainly the issue of adequate prognosis of displacements and horizontal deformations depending, inter alia, on the determination of proper values of parameter B, the so-called horizontal deformation coefficient
Słowa kluczowe:
eksploatacja złoża rud miedzi, prognozowanie deformacji, przemieszczenia poziome, niecka odwodnieniowa, parametry teorii, dynamika deformacji
Keywords:
copper ore exploitation, deformation prognosis, horizontal displacements, drainage basin, theory parameters, deformation dynamics