Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński; prof. dr hab. inż. Jacek Motyka; dr inż. Jerzy Mikołajczak; mgr inż. Agata Kasprzak
Tytuł:

Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki Wisły

Title:

The need of implementation of the integrated system of monitoring and batching mine water into the Vistual river

Streszczenie:
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę opracowania i wdrożenia systemu monitorująco-dozującego zrzutu zasolonych wód kopalnianych. Obecnie kopalnie węgla kamiennego stosują hydrotechniczną metodę ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do cieków powierzchniowych polegającą na czasowym gromadzeniu wód słonych w zbiornikach retencyjnych i kontrolowanym ich zrzucie do rzeki Wisły. Metoda ta polega na wprowadzaniu słonych wód do rzeki w okresie zwiększonych przepływów wód, natomiast w przypadku niskich przepływów, zrzut jest wstrzymywany lub prowadzony w ograniczonym zakresie. Nie ma współdziałania między kopalniami, każda z osobna podejmuje decyzje o wielkości i terminie zrzutu nagromadzonych wód, co prowadzi do chaotycznej zmienności zasolenia Wisły. Autorzy zwracają uwagę na konieczność współdziałania kopalń w zakresie hydrotechnicznego ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do Wisły. Powinno ono polegać na skoordynowanych zrzutach solanek z kopalń, sterowanych zintegrowanym system monitorowania i dozowania, dzięki czemu stężenia soli w wodach miałyby stabilny, a nie stochastyczny rozkład sterowane zrzuty wód kopalnianych pozwalałyby na osiąganie stężeń soli w Wiśle na wymaganych prawem poziomach
Abstract:
The main aim of his paper is to consider the need of development and implementation of an integral monitoring and batching system of saline mine water discharge. Currently, the mines use a hydrotechnical method of limiting the discharge of saline mine waters into the surface streams. In this method the temporary accumulated saline water in storage reservoirs is controlled during the discharge into the Vistula river. This method consist in introducing saline waters into the river in the period of increased water flows. Alternatively, in the period of low flows, the discharge in held or proceeded to a limited extent. Due to the lack of coexistence between particular mines, in respect of the date and amount of the water discharge, the Vistula river is of variable level of salinity. The authors focus on the necessity of cooperation between mines with the hydrotechnical limitation of saline water discharge into the Vistula river. The cooperation should ensure a coordinated discharge of saline waters from mines controlled by the integrated monitoring and batching system. In this case the salt concentration in waters would have a stable distribution, not a stochastic one. Additionally, the controlled water discharge would allow to obtain the concentration of salt in Vistula waters at the level required by law
Słowa kluczowe:
ramowa dyrektywa wodna, metody utylizacji słonych wód, hydrotechniczna ochrona wód powierzchniowych, metody utylizacji słonych wód
Keywords:
Water Framework Directive, methods of saline water utilization, hydtrotechnical surface water protection