Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło, prof. AGH; dr inż. Paweł Sopata; dr inż. Tomasz Stoch; mgr inż. Wojciech Kołtyś; mgr inż. Michał Niemczyk
Tytuł:

Dokładność Numerycznego Modelu Terenu tworzonego w oparciu o satelitarny pomiar GPS

Title:

Accuracy of the Digital Terrain Model developed on the basis of the GPS satellite measurements

Streszczenie:
Informacje o przebiegu rzeźby terenu, szczególnie na obszarach podlegających przekształceniom w skutek szeroko pojętej działalności górniczej, umożliwiają przestrzenne monitorowanie procesów i zjawisk związanych z deformacjami powierzchni. W artykule opisano generowanie oraz wynikające z tego procesu dokładności Numerycznego Modelu Terenu, stanowiącego jedną z metod graficznego opracowania pomiaru. Jako dane źródłowe do tworzenia NMT wykorzystano wyniki pomiaru GPSRTK otrzymane z kilku niezależnych serii obserwacyjnych. Zrealizowano je w odpowiednio dobranym do tego celu testowym obszarze badań, charakteryzującym się zróżnicowaną morfologią i zagospodarowaniem
Abstract:
Data on land relief, particularly in areas which undergo transformations due to the broadly-defined mining activities, enables the spatial monitoring of processes and phenomena connected with surface deformations. This paper presents the development and accuracy of the Digital Terrain Model (DTM), one of the methods of graphical measurements preparation. The results of GPS-RTK measurements obtained from several independent series of observations were used as the source data for DTM preparation. They were implemented in a carefully selected research area with diverse morphology and land development
Słowa kluczowe:
numeryczny Model Terenu (NMT), metoda GPS-RTK, niecka obniżeniowa
Keywords:
Digital Terrain Model (DTM), GPS-RTK method, subsidence trough