Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Edward Popiołek; dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło, prof. AGH; dr inż. Paweł Sopata; dr inż. Tomasz Stoch
Tytuł:

Możliwości wykorzystania pogórniczych niecek obniżeniowych do oszacowania objętości pustek w zrobach poeksploatacyjnych

Title:

Possibilities of application of post-mining subsidence troughs in estimation of cavity capacities in post-exploitation caves

Streszczenie:
W publikacji opisano nowe metody monitoringu pogórniczych niecek obniżeniowych, pozwalające dokładnie wyznaczyć ich objętości, a także przyrosty w czasie (GPS-RTK, InSAR, Skaning Laserowy). Pozwala to na oszacowanie objętości pustek powstających po wybraniu złoża, możliwych do wykorzystania do lokowania odpadów. Zaproponowaną metodykę oparto na porównywaniu objętości niecki obniżeniowej z objętością wybranego złoża, przy uwzględnieniu strat złoża i w nawiązaniu do systemu eksploatacji. Proponowaną metodykę zilustrowano na przykładzie eksploatacji rud miedzi w LGOM. Podano kryteria wyboru zrobów możliwych do wykorzystania
Abstract:
This paper describes the latest monitoring methods of post-mining subsidence troughs which allow to accurately determine their capacities and increase in time (GPS-RTK, InSAR, laser scanning). It allows to estimate the capacities of cavities formed after exploitation of deposits, which could be potentially used as waste storage. The proposed methodology is based on the comparison of the capacity of a subsidence trough with the capacity of an exploited deposit taking into consideration the deposit losses and the exploitation system. The proposed methodology is illustrated on the example of copper ore exploitation in Glogowski Legnica Copper District (LGOM). This paper presents the criteria for selection of caves which could be possibly used for this purpose
Słowa kluczowe:
niecki obniżeniowe, lokowanie odpadów w zrobach, monitoring terenu górniczego
Keywords:
subsidence troughs, waste storage in caves, mining area monitoring