Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Jan Fedorowicz,prof. Pol. Śl.; dr inż. Magdalena Mrozek; dr inż. Dawid Mrozek
Tytuł:

Ochrona budynków murowanych na terenie górniczym. Część 1 - rozważania teoretyczne

Title:

Protection of masonry buildings in the mining area. Part 1 – theoretical discussion

Streszczenie:
W pracy omówiono zasady ochrony istniejącej zabudowy terenu górniczego nieprzystosowanej do przenoszenia wpływów eksploatacji górniczej. W części 1 pracy omówiono skutki eksploatacji ujawniające się na powierzchni terenu, omówiono również w skrócie zasady postępowania oraz metodykę przeprowadzania analizy statycznej budynków o konstrukcji ścianowej, zlokalizowanych w obrębie czynnego obszaru górniczego oraz metodykę i możliwości postępowania w przypadku wykorzystywania do analiz statycznych jako narzędzia metody elementów skończonych
Abstract:
This paper presents the protection principles of the existing building developement which is not adapted to carry the impacts of mining exploitation. Part 1 describes the influence of mining on subsoil surfach, the principles of procedure and methodology for the static analysis of wall structures located within the active mining area as well as the methodology and capabilities for proceeding with static analysis, as a tool for the Finite Element Method
Słowa kluczowe:
tereny górnicze, ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, analizy numeryczne, modele nieliniowe z degradacją
Keywords:
mining areas, protection of built features in mining areas, numerical analyses, models of inelastic material degradation