Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marta Kadela; dr inż. Łukasz Bednarski
Tytuł:

Wytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych

Title:

Instructions for continuous observation of built features located in post-mining areas

Streszczenie:
Proces monitorowania obiektów budowlanych, poprzez pomiar i analizę wybranych wielkości fizycznych, pozwala na śledzenie i ocenę stanu technicznego obiektów, a przez to eliminację potencjalnych zagrożeń. Obserwowane wielkości fizyczne należy dobrać tak, by wyniki mogły być w sposób łatwy i jednoznaczny powiązane z czynnikami mającymi wpływ na zachowanie się obiektów. Prawidłowo pomierzone i zinterpretowane wyniki stanowią bowiem podstawę oceny zachowania się obiektów na terenach górniczych oraz co najważniejsze - pozwalają na uniknięcie sytuacji niebezpiecznych, wystąpienia awarii bądź katastrofy budowlanej. Przedstawiono możliwości zastosowania stałego monitorowania zmian wybranych wielkości fizycznych, do kontroli stanu technicznego obiektu w trakcie oddziaływań eksploatacji górniczej. Doświadczenia z ciągłych obserwacji oraz wynikające z tego zalecenia oparte są na prowadzonych obserwacjach dwóch wiaduktów w Rudzie Śląskiej poddanych wpływom eksploatacji górniczej
Abstract:
The process of built features monitoring by measurement and analysis of selected physical quantities allows to track and evaluate their technical condition thereby eliminate potential hazards. The observed physical quantities should be selected so that the results are simply and unequivocally connected with factors affecting the buildings’ behaviour. Properly measured and interpreted results are essential for the object’s behaviour evaluation in post-mining area and, more importantly, allow to avoid hazards such as the occurrence of breakdown or construction disaster. This paper presents the possibilities for implementation of the continuous monitoring of the changes of selected physical quantities in order to control the object’s technical condition during mining influences. The presented experiments from continuous observations and the resulting recommendations are based on observation of two viaducts in Ruda Śląska which were subjected to mining influences
Słowa kluczowe:
eksploatacja górnicza, monitoring, obiekty mostowe
Keywords:
mining exploitation, monitoring, bridge structures