Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Piotr Bętkowski
Tytuł:

Dostosowanie obiektów mostowych do obniżonego koryta rzek i potoków

Title:

Adjustment of bridge structures to the lowered channel of rivers and streams

Streszczenie:
W wyniku obniżeń terenu wskutek prowadzonej eksploatacji górniczej w określonej sytuacji hydrologicznej dochodzi do powstania zalewisk. Jednym ze sposobów likwidacji zalewiska bądź trwałego obniżenia zwierciadła wody jest obniżenie koryta cieku na wypływie z zalewiska. Obniżenie koryta może dotyczyć odcinka długości nawet kilku kilometrów, a istotne problemy techniczne stwarzają obiekty mostowe. W artykule omówiono wybrane sposoby dostosowania obiektów mostowych do obniżonego koryta rzek i potoków
Abstract:
As a result of area depressions due to mining exploitation in the determined hydrological situation the bayous are formed. One of the methods of their removal or long-lasting lowering of the water table is to depress the watercourse channel on the bayou outflow. The lowering of the channel may concern even a few kilometers long segment but essential technical problems arise from the bridge structures. This paper presents the selected methods of adjusting bridge structures to the lowered channel of rivers and streams
Słowa kluczowe:
most, górnicze deformacje terenu, hydrologia
Keywords:
bridge, mining area deformation, hydrology