Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB; mgr inż. Leszek Chomacki; mgr inż. Leszek Słowik
Tytuł:

Przerwy dylatacyjne w utwardzonych kostką betonową powierzchniach na terenach górniczych

Title:

Expansion joints in surfaces hardened with concrete cubes in mining areas

Streszczenie:
Obecnie coraz częściej obserwowane są znaczne uszkodzenia utwardzonych nawierzchni terenu, poddanych wpływom deformacyjnym prowadzonej eksploatacji górniczej. Bezpośrednich przyczyn uszkodzeń należy upatrywać w zmianie technologii wykonywania tego typu powierzchni. Nowe materiały do utwardzania terenu, z uwagi na sposób wzajemnego połączenia elementów oraz ograniczoną rozwartość spoin między nimi nie pozwalają na kompensację występujących poziomych odkształceń terenu górniczego. W artykule przedstawiono zaobserwowane przypadki uszkodzeń utwardzonych placów, dróg i obejść budynków. Na podstawie oceny tych uszkodzeń zaproponowano zasady wykonywania dylatacji w tego rodzaju nawierzchniach, które dotyczą rozstawu i szerokości przerw dylatacyjnych w odniesieniu do prognozowanych odkształceń poziomych terenu górniczego
Abstract:
Significant damages of the hardened area surface subjected to deformation influence due to mining exploitation are observed more and more often. The immediate cause of the damage arises from the change in technology intended to design such surfaces. Given the interconnection of components and limited joint apertures between them, the new materials for ground hardening do not allow to accommodate the existing horizontal deformations in the mining area. This paper presents the observed cases of damaged hardened sites, roads and building bypasses. The assessment of the damages resulted in a proposal of principles of expansion joint performance in this type of surfaces, in the scope of apertures and width of these joints, in relation to the predicted horizontal deformations of the mining area
Słowa kluczowe:
utwardzone nawierzchnie, eksploatacja górnicza, uszkodzenia, dylatacje
Keywords:
hardened grounds, mining exploitation, damages, extension gaps