Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Izabela Bryt-Nitarska
Tytuł:

Opinie geologiczno-górnicze - dobra praktyka przy projektowaniu obiektów mostowych

Title:

Geological-mining evaluation – good practice in the design of bridge structures

Streszczenie:
Opinię opracowuje się w oparciu o przegląd map nadkładu i map stropu karbonu, przegląd map pokładowych w zakresie eksploatacji dokonanej i eksploatacji planowanej do podjęcia, przegląd profili otworów wiertniczych i map przekrojów geologicznych. W toku prac gromadzi się również dane dotyczące zarejestrowanej aktywności dyslokacji tektonicznych, w strefach wychodni uskoków geologicznych, a także wyniki pomiarów prowadzonych na terenowych liniach obserwacyjnych. Na podstawie dokumentacji określa się budowę nadkładu i warstw karbonu produktywnego, głębokości zalegania, litografię i stratygrafię pokładów węgla. Wykonuje się analizy map pokładowych w zakresie lokalizacji stwierdzonych robotami górniczymi przebiegów dyslokacji tektonicznych. Określa się lokalizację uskoków w stosunku do dotychczas wybieranych parcel eksploatacyjnych. Na podstawie analizy ww. materiałów przeprowadza się szczegółową ocenę wpływu projektowanej eksploatacji górniczej obiektu. W szczególności na zmianę geometrii obiektu, konieczny do uwzględnienia w projekcie wzrost sił wewnętrznych możliwy wpływ na warunki użytkowania. Dopiero wyniki tego typu analiz dają pełen pogląd na zagrożenia wynikające z możliwości wystąpienia odkształceń konstrukcji, przemieszczeń w łożyskach, czy zagrożeń wynikających z sąsiedztwa wychodni uskoków
Abstract:
An evaluation is elaborated on the basis of the overburden and roof maps for the carbon, review of strata maps with both finished and planned exploitation, review of borehole profiles and geological cross-section maps. During work, data on the registered tectonic dislocation activity in the area of fault outcrops is collected and the results of measurements taken in the local observation lines obtained. This documentation allows to determine the structure of the overburden and layer of productive carbon, deposition of strata, lithography and stratigraphy of coal beds. Strata map analyses focused on areas of tectonic dislocations found during mining works. The location of faults in relation to exploitation lots mined so far is determined. Basing on the analysis a detailed evaluation of the influence of the planned mining exploitation on an object is performed. Particularly the influence on the object’s geometry change, increase of internal forces and potential impact on service conditions. Only such results give complete image on the hazards resulting from the possibility of occurrence of structure deformation, bearing dislocation or hazards deriving from the neighbouring fault outcrops
Słowa kluczowe:
górnictwo, deformacja terenu, monitoring
Keywords:
mining, area deformation, monitoring