Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Olga Kaszowska; dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG; dr inż. Wiesław Mika
Tytuł:

Konferencje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych (BiOONnTG)

Title:

Conferences on “Safety and Security of Built Features in Mining Areas”

Streszczenie:
W artykule opisano cele dotychczasowych konferencji cyklu pn. „Bezpieczeństwo i Ochrona Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych”, scharakteryzowano ich tematykę oraz przedstawiono statystykę opublikowanych materiałów. Dokonano przeglądu referatów dotyczących oceny odporności obiektów budowlanych na deformacje i wstrząsy, prognoz deformacji, a także ich niezawodności. Przedstawiono także społeczne i prawne aspekty oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty jej zagospodarowania. W zakończeniu przedstawiono założenia i tematykę V konferencji, którą zaplanowano w terminie 15 - 17.10.2014 r
Abstract:
The paper presents the objectives of current conferences on “Safety and Security of Built Features in Mining Areas”, characterizes the subject matter and provides statistics of the published studies. Moreover, the paper encloses a review of papers on building resistance level to deformations and tremors, deformation projections as well as their reliability. Additionally, it discuses social and legal aspects of mining works influence on the surface and structures located on them. The last part of the paper presents objectives and subjects to be introduced at the 5th conference scheduled on the 15-17 October 2014
Słowa kluczowe:
deformacje, ocena odporności, szkody górnicze, szkolenie, konferencja
Keywords:
deformations, resistance level, mining damage, training, conference