Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr Izabela Kotarska; mgr inż. Barbara Mizera
Tytuł:

Przepisy prawa ochrony środowiska w praktyce przedsiębiorcy górniczego

Title:

Rules of law for environment protection in practice of a mining entrepreneur

Streszczenie:
W artykule przedstawiono niektóre regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska i konsekwencje ich stosowania w praktyce prowadzącego zakład górniczy, wskazując na konieczność ich ujednolicenia, uproszczenia i doprecyzowania
Abstract:
This paper presents the selected provisions in the field of environment protection as well as the consequences of enforcement in the practice of a mining entrepreneur. The necessity to unify, simplify and specify the provisions was highlighted
Słowa kluczowe:
przepisy prawa, decyzje administracyjne, koncesja, gospodarowanie odpadami, rekultywacja terenów pogórniczych
Keywords:
provisions of the law, administrative decisions, concession, waste management, post-mine lands reclamation