Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr Franciszek Dziendziel
Tytuł:

Współpraca Kompanii Węglowej S.A. z gminami górniczymi

Title:

Cooperation between Kompania Węglowa S.A. and the mining municipalities

Streszczenie:
Kompania Węglowa przywiązuje ogromną wagę do współpracy z gminami, które najbardziej odczuwają skutki eksploatacji górniczej. W ciągu minionych 10 lat KW S.A na naprawę szkód wydała ponad 2 mld zł, z tego część prac wykonano wspólnie z samorządami lokalnymi. Platformą współdziałania Kompanii Węglowej S.A. z gminami górniczymi i organami nadzoru górniczego przy rozwiązywaniu problemów wywoływanych oddziaływaniem eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu są zespoły porozumiewawcze
Abstract:
Kompania Węglowa attaches great importance to the cooperation with the municipalities which are most affected by mining exploitation. In the last 10 years KW S.A. has spent more than 2 mld zloties on repair of the damage, part of which has been performed in cooperation with the local authorities. The so called “dialogue teams” are forming a platform of cooperation between Kompania Węglowa S.A., mining municipalities and mining supervisory authorities, with the main aim of solving problems arising from the influence of mining exploitation on the land surface
Słowa kluczowe:
górnictwo węgla kamiennego, eksploatacja górnicza, współpraca
Keywords:
coal mining industry, mining exploitation, cooperation