Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr Cezary Bachowski
Tytuł:

Pozyskiwanie koncesji na wydobywanie kopalin pod rządami nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Title:

Obtaining a license for exploitation of minerals under the new Polish Geological and Mining Law

Streszczenie:
W artykule omówiono najważniejsze zmiany w zapisach nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, z dnia 9 czerwca 2011r. ( Dz.U. Nr 163 poz. 981), związane z procesem ubiegania się przedsiębiorcy o koncesję na wydobywanie kopalin. W dziale III ustawy określono zakres wymagań związanych z uzyskaniem koncesji i wyspecyfikowano dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego wniosku koncesyjnego. Przytoczono zapisy - ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustaw z zakresu ochrony środowiska i obszarów Natura 2000 oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw, odnoszące się do procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, skompletowania wniosku koncesyjnego i spełnienia wymogów niezbędnych do otrzymania koncesji na wydobywanie kopaliny. Na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A., która w latach 2010 - 2013 przeprowadziła proces uzyskania nowych koncesji, dla pięciu złóż na monoklinie przedsudeckiej, zobrazowano skalę trudności procedur formalnych, ilość barier do pokonania i czasochłonność wykonania tej pracy
Abstract:
This paper discusses the most important changes in the provisions of the new Polish Geological and Mining Law of 9 June 2011 - abbreviated in Polish as Pgg (Journal of Laws No. 163, item 981), related with the process of applying for minerals extraction licenses by the mining operators. In chapter III Pgg the set of application requirements necessary to obtain the concessions were determined and documentation to be submitted together with such applications was specified. The paper presents the provisions of the Act on Freedom of Economic Activity (Journal of Laws No. 220, item 1447), laws referring to the environment protection and Natura 2000 areas, regulations enforcing those laws - which refer to the procedure of obtaining the decision on environmental conditions, completion of the license application and procedures of obtaining the license for minerals extraction. The scale of difficulty and level of time-consumption of this process is well presented on the example of KGHM Polish Copper S.A., which in 2010-2013 carried out the process of obtaining new concessions for five deposits in the Foresudetic Monocline
Słowa kluczowe:
koncesja, wydobywanie kopalin ze złóż, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, tereny zamknięte, projekt zagospodarowania złoża, użytkowanie górnicze, plan ruchu zakładu górniczego
Keywords:
concession, extracting minerals from deposits, impact on the environment and on a Natura 2000, environmental decision, enclosed areas, the management project of the deposit, the mining use, mine operations plan (schedule)