Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Małgorzata Wyganowska; dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik
Tytuł:

Określenie optymalnej liczby poziomów hierarchicznych i systemu komunikacji priorytetowej w systemie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie górniczym

Title:

Determination of an optimal number of hierarchy levels and priority communication system levels in the internal communication system of a mining plant

Streszczenie:
W artykule autorki podejmują próbę wyznaczenia optymalnej liczby poziomów organizacyjnych w strukturze hierarchicznej przedsiębiorstwa. Na tej podstawie wyznaczają liczbę poziomów kierowniczych kreujących jednocześnie poziomy w strukturze systemu komunikacji-wymiany informacji w danym przedsiębiorstwie. Zaprezentowana jest również rola kierowników w sprawnym i skutecznym przepływie informacji w przedsiębiorstwie
Abstract:
This paper presents an attempt to indicate an optimal number of organizational levels in the hierarchy structure of a mining plant. Thus, the authors indicate the number of managing levels which further create levels in the structure of communication- information exchange system in a given enterprise. The managers’ role in the efficient and effective flow of information in a company was presented as well
Słowa kluczowe:
komunikacja, górnictwo, zasoby ludzkie, poziomy hierarchiczne, decyzje
Keywords:
communication, mining industry, human resources, hierarchy levels, decisions