Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Beata Trzaskuś-Żak; prof. dr hab. inż. Zdzisław Gałaś; mgr inż. Wojciech Miśkiewicz
Tytuł:

Wykorzystanie wskaźnika piaskowego do badania właściwości kruszyw naturalnych

Title:

Quality evaluation of natural aggregates by use of the sand equivalent

Streszczenie:
W artykule przedstawiono stosowaną w praktyce kopalnianej metodę badania jakości laboratoryjnej produkowanych kruszyw, czyli metodę wskaźnika piaskowego. Wskaźnik piaskowy jest szybkim testem dla pokazania względnych proporcji frakcji piaskowej i częściowo żwirowej do objętości tych frakcji kruszywa wraz z cząstkami występującymi w formie zawiesiny. Badanie przeprowadzono w laboratorium kopalni „X”, dla drobnego kruszywa 0/2 mm. Wyniki badań odniesiono do wymagań podanych w normach jakości kruszyw. Etapy przeprowadzonej metody opisane są dokładnie w normie PN-EN 933-8: 2012 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego”. Przeprowadzający opisane w artykule badanie (kontroler) dokładnie podążał za obowiązującymi wytycznymi. W początkowych etapach badania przygotowano próbki - wyznaczono masę próbek, a w końcowym etapie badania obliczono ujęty procentowo wskaźnik piaskowy (SE) na podstawie odczytanych wysokości h1 i h2. Wysokość h1 to wysokość górnego poziomu osadu sendymentacyjnego w odniesieniu do podstawy cylindra. Wysokość osadu h2, określa odległość między dolną powierzchnią głowicy nurnika a górną powierzchnią kołnierza
Abstract:
This paper presents a laboratory quality control method of the produced aggregates applied in open-cast mining practice, namely, the sand equivalent test. The sand equivalent test is a rapid field test to show the relative proportions of fine dust or clay-like materials in fine aggregates (or granular soils). The research have been done in the open-cast mine “X” for the fines and particle fractions of aggregates (0/2 mm). The results were compared with the requirements specified in the standards of quality of the aggregates. Stages of the sand equivalent test are described in the standard PN-EN 933-8: 2012 “Test for geometrical properties of aggregates. Part 8: Assessment of fines. Sand equivalent test”. Person, who carries out this kind of research (Controller) should exactly follow the existing guidelines included in the mentioned standard. In the early stages, followed by the preparation of test specimen – the mass of the samples is determined, and in the final stages of the research there is a percentage sand equivalent (SE) calculated on the basis of the heights of h1 and h2. The height h1 is the height of the upper level of the sediment in relation to the base of the cylinder. Controller (researcher) records the level at the top of the clay suspension. The height h2 specifies the distance between the lower surface of the marked foot assembly and the top surface of the flange
Słowa kluczowe:
wskaźnik piaskowy, metody kontroli jakości kruszyw, zarządzanie jakością w kopalni
Keywords:
sand equivalent, quality control methods of aggregates, quality management in mines