Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Wacław Andrusikiewicz
Tytuł:

Wpływ wymiarów filarów międzykomorowych na ich nośność w świetle wybranych rozwiązań analitycznych

Title:

The influence of inter-chamber pillars dimensions on their capacity in the light of selected analytical solutions

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano wybrane metody wymiarowania filarów międzykomorowych w podziemnych kopalniach soli prowadzących eksploatację systemem komorowym. Porównano przedstawione metody oraz wskazano na istotne różnice w uzyskiwanych wynikach. Dla zilustrowania omawianych metod wykonano przeliczenia szerokości filarów międzykomorowych na realnych przykładach zaczerpniętych z podziemnej kopalni soli oraz przedstawiono ich wyniki
Abstract:
This paper presents the selected methods for dimensioning inter-chamber pillars in underground salt mines which use the chamber system method for exploitation. The presented methods have been compared and some significant differences of the results obtained have been indicated. To illustrate the methods under research, some re-calculations of inter-chamber pillars width have been done on the actual examples taken from the underground salt mine. Finally, the results of those calculations have been presented
Słowa kluczowe:
górnictwo solne, system komorowy, filary międzykomorowe
Keywords:
salt mining, chamber system, inter-chamber pillars