Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Karol Osadnik; mgr Monika Porzerzyńska-Antonik
Tytuł:

Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węglowego w świetle regulacji Unii Europejskiej

Title:

Public aid for hard coal sector in Poland in the light of the European Union legal regulations

Streszczenie:
W referacie przedstawiono pomoc publiczną udzieloną podmiotom sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce od momentu akcesji do Unii Europejskiej. Przeglądu dokonano w oparciu o sektorowe uwarunkowania prawne udzielania pomocy państwa dla górnictwa węgla kamiennego w krajach członkowskich UE w ujęciu historycznym i wskazano aktualne możliwości korzystania z pomocy. Dokonano również oceny wpływu pomocy udzielonej branży węglowej na sytuację ekonomiczno-finansową spółek węglowych
Abstract:
This paper presents the issue of public aid granted to hard coal enterprises in Poland since the European Union accession. The overview has been carried out on the basis of the sector regulations in terms of public aid for coal sector in the EU member states in the past as well as the currently available options of aid. The assessment of impact of the granted aid on the economic-financial situation of coal companies has been presented as well
Słowa kluczowe:
górnictwo, pomoc publiczna, Unia Europejska, regulacje prawne
Keywords:
mining industry, public aid, the European Union, legal regulations