Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Aron J. Kudelski-Lichtenberg
Tytuł:

System Zarządzania Operacyjnego Robót Górniczych

Title:

Operational Management System of Mining

Streszczenie:
Referat pt. „System Zarządzania Operacyjnego Robót Górniczych” (SZORG) prezentuje system zaprojektowany dla jednej z australijskich firm świadczących usługi w zakresie podziemnych robót górniczych, która jest notowana na giełdzie ASX i prowadzi roboty w ponad dwudziestu kopalniach. W opracowaniu zostały opisane zespoły modułów tworzących SZORG. Opisany system umożliwia użytkownikom uzyskanie dostępu do danych cyfrowych przedsiębiorstwa z podziemia, powietrza i morza w celu ich przetwarzania i stosowania
Abstract:
This paper presents a system designed for one Australian company which provides service for underground mining. The company operates in over twenty mines and is listed on the ASX Stock Exchange. The paper describes a set of modules which create the Operational Management System of Mining. This system allows users to gain access to the digital data of the company from underground, air or sea for processing and application
Słowa kluczowe:
system, zarzadzanie, kapitał ludzki, kapitał rzeczowy, organizacja pracy
Keywords:
system, management, human capital, real assets, work organization