Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Jan Kutkowski; mgr inż. Krzysztof Zaniewski
Tytuł:

Outsourcing w produkcji węgla kamiennego jako droga do efektywnego wykorzystania czasu dyspozycyjnego pracy maszyn i urządzeń urabiających na przykładzie wybranej kopalni

Title:

Outsourcing service in the production of hard coal as a way for effective use of machine and mine equipment operation available time illustrated with an example of a selected mine

Streszczenie:
Prowadzone obserwacje i analizy kosztów wykazały, że 81 % kosztów całkowitych w kopalni stanowią koszty stałe. Autorzy artykułu zastanawiają się nad znalezieniem algorytmu postępowania lub zmodyfikowaniem istniejącego procesu produkcji w celu ograniczenia kosztów stałych. Zdaniem autorów rozwiązaniem problemu może być outsourcing z procesu podstawowego podprocesów, który umożliwi racjonalny podział odpowiedzialności i kompetencji z jednoczesnym przejęciem ryzyka za ewentualne straty
Abstract:
Conducted observations and cost analyses have shown that 81% of total costs in mines are the fixed costs. The authors of this paper are seeking for an algorithm of conduct and for modifying the existing production processes in order to reduce the amount of the fixed costs. According to the authors, the solution for this issue may be the use of outsourcing service which, excluded from the core operation of a mining plant, would ensure rational sharing of responsibilities and competence together with assumption of risk for presumable losses
Słowa kluczowe:
outsourcing, czas dyspozycyjny, czas efektywny
Keywords:
outsourcing, available time, effective time