Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Dariusz Kostka; dr inż. Barbara Kowal
Tytuł:

Balanced Scorecard w procesowym zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym

Title:

Balanced Scorecard (BSC) in the process management of a mining company

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wybrane elementy podejścia i zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie wydobywczym. Przybliżono przesłanki zastosowania podejścia procesowego w przedsiębiorstwie górniczym. Podjęto rozważania nad wspólnymi cechami zarządzania procesowego oraz Balanced Scorecard, jako procesowej koncepcji zarządzania
Abstract:
This paper shows selected elements of the process approach and management in a mining company. The authors describe the conditions for the application of the process approach in the mining company. They considered whether the process management and the Balanced Scorecard have common features, as the BSC is considered to be a concept of process management
Słowa kluczowe:
podejście procesowe, przedsiębiorstwo węgla kamiennego, zarządzanie procesami, Balanced Scorecard
Keywords:
process approach, mining company, process management, Balanced Scorecard