Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Anna Kielerz
Tytuł:

Przedsięwzięcia prywatyzacyjne w górnictwie w okresie przemian gospodarczych

Title:

Privatization processes in the mining sector in the period of economic transformation

Streszczenie:
Adaptacja górnictwa do potrzeb gospodarki rynkowej wymagała nie tylko ograniczenia nadmiernego wydobycia, ale także wzrostu wydajności pracy, co wiązało się z koniecznością zmniejszenia zatrudnienia w kopalniach. Problem ten próbowano rozwiązać w ramach kolejnych programów rządowych. Jednym ze sposobów realizacji tego procesu transformacji były przedsięwzięcia prywatyzacyjne w ramach kopalń i spółek górniczych
Abstract:
Adjustment of the mining industry to market economy required not only restrictions on production but also an increase in productivity which entailed the employment reduction. Subsequent governmental programs were being implemented to tackle the problem. The privatization processes in coal mines and mining companies were among the measures taken in the economic transformation period
Słowa kluczowe:
reforma górnictwa węgla kamiennego, przedsięwzięcia prywatyzacyjne, zatrudnienie
Keywords:
hard coal mining reform, privatization processes, employme