Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Tomasz Kowal
Tytuł:

Propozycja ustalania wartości szkody w postaci trwałego wychylenia bryły budynku od pionu

Title:

Proposal of the determination of damage in the form of permanently angled building shape

Streszczenie:
Wychylenie się bryły budynku od pionu na skutek oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej złoża kopaliny obniża jego wartość i dlatego jest traktowane jako szkoda w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i prawa geologicznego i górniczego. W Polsce jak dotąd, brak jest normy określającej zależność pomiędzy wielkością wychylenia budynku, a stopniem utraty jego wartości. Sytuacja taka utrudnia właściwe oszacowanie szkody polegającej na trwałym wychyleniu budynku od pionu. Sądy cywilne rozstrzygając w sprawach spornych podkreślają brak jednolitej i powszechnej normy, i opierają się na wyliczeniach biegłych, którzy korzystają z różnych formuł ustalania stopnia utraty wartości budynku wychylonego. Autor artykułu, po przeanalizowaniu metod stosowanych w praktyce oraz opisanych w literaturze, proponuje by przy wyliczaniu tego rodzaju odszkodowania posługiwać się zależnością opartą na założeniu, że z każdym kolejnym promilem wychylenia budynku przyrost stopnia utraty jego wartości wzrasta o pewną stałą wartość
Abstract:
Angled building shape as a consequence of underground deposit exploitation influence lowers the value of the building, thus it is a damage within the meaning of the provisions of Civil Code and geological and mining law. So far in Poland there has been no standard determining the relation between the building shape deflection angle size and the degree of loss of its value. Therefore, it hinders the appropriate assessment of damage in the form of permanently angled building shape. Civil courts by settling matters in dispute, emphasize the lack of a single and common standard and take into account the calculations of experts who look for different principles for determining the angled building value loss. Having analyzed the methods applied in practice and those described in the literature, the author proposes an assumption that with each successive promille of the building deflection, the increase in loss value causes an increase of a certain constant value
Słowa kluczowe:
utrata wartości budynku wychylonego od pionu, szkoda w postaci wychylenia budynku od pionu, odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem zakładu górniczego
Keywords:
loss of value of the angled building shape, damage in the form of angled building shape, compensation for damage done by mining plant operations