Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr Aleksandra Tokarz; dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. nadzw.; mgr inż. Dariusz Nowak
Tytuł:

Wybrane aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne produkcji gazu łupkowego - przegląd literatury

Title:

Review of environmental, economic and social aspects of shale gas production

Streszczenie:
Artykuł stanowi przegląd najważniejszych kwestii związanych ze wszystkimi aspektami zrównoważonego rozwoju (środowiskowego, ekonomicznego i społecznego) podczas produkcji gazu łupkowego. Duża część artykułu poświęcona jest kwestii bezpieczeństwa prowadzonego procesu na środowisko i zdrowie ludzkie. W pracy przedstawiono porównanie emisji gazów cieplarnianych na wszystkich etapach produkcji gazu łupkowego z emisjami generowanymi podczas konwencjonalnego wydobycia gazu ziemnego i węgla kamiennego. Dodatkowo szczególną uwagę poświęcono ocenie ekonomicznej technologii w odniesieniu do kosztów generowanych podczas tradycyjnego wydobycia surowców
Abstract:
This paper presents an overview of key issues related to all aspects of sustainable development (environmental, economic and social) during shale gas production. A large part of the paper is focused on safety of the process in respect of ecology and human health. The paper presents also a comparison of greenhouse gas emissions at all stages of the production of shale gas with emissions generated during conventional natural gas and coal production. In addition, special attention was paid to the economic assessment of the technology in relation to costs generated during traditional extraction of raw materials
Słowa kluczowe:
gaz łupkowy, gaz niekonwencjonalny, szczelinowanie hydrauliczne, emisja gazów cieplarnianych
Keywords:
shale gas, unconventional gas, hydraulic fracturing, injection, water, greenhouse gas emissions, life cycle of shale gas production technology