Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Łukasz Machniak; prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; mgr inż. Adrian Borcz
Tytuł:

Wpływ utworów trudno urabialnych na dobór pomocniczych technologii urabiania

Title:

Impact of hard-to-mine rocks on the selection of auxiliary mining technology

Streszczenie:
W artykule na podstawie przykładowych wskaźników oceny pracy koparek wielonaczyniowych przeanalizowano wpływ udziału utworów trudno urabialnych na wyniki różnych rozwiązań w technologii ich urabiania w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego. Przeanalizowano możliwość bezpośredniego urabiania koparkami wielonaczyniowymi, urabiania po wstępnym rozluzowaniu oraz pracy kombinowanej, w sposób szeregowy oraz równoległy, z wykorzystaniem koparek wielonaczyniowych oraz alternatywnych sposobów urabiania mechanicznego
Abstract:
This paper presents the impact of hard-to-mine formations on the results of different solutions in the technology of mining in opencast lignite mines, basing on the example of the performance indicators of bucket wheel excavators. The paper describes the possibilities of direct mining with a bucket wheel excavator, mining after the initial loosening and combined work, by serial or parallel manner with the use of bucket wheel excavators and alternative methods of mechanical mining
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, utwory trudno urabialne, technologie mechanicznego urabiania
Keywords:
opencast mining, hard to-mine rocks, mechanical mining technologies