Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Józef Pyra; dr inż. Jan Winzer
Tytuł:

Opóźnienia milisekundowe a minimalizacja oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu

Title:

Millisecond time delays and the minimization of blasting works influence on housing structures

Streszczenie:
Artykuł dotyczy problematyki minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie niesie postęp w dziedzinie materiałów wybuchowych i środków strzałowych, pozwala na coraz efektywniejsze prowadzenie robót. Szczególnie systemy nieelektryczne i elektroniczne stwarzają nowe możliwości w zakresie doboru opóźnienia milisekundowego. W referacie przedstawiono zagadnienia związane z możliwością sterowania strukturą drgań wzbudzanych robotami strzałowymi i wpływem na interakcję układu budynek-podłoże
Abstract:
This paper presents the issue of minimization of the impact of the vibration generated by blasting works on the surrounding environment of open pit mines. Only the skillful usage of the opportunities which appeared thanks to the development in the field of explosive materials and blasting agents allows to perform blasting works more efficiently. In particular, the nonelectric and the electronic systems offer new opportunities in the selection of millisecond time delays. The issues which are related to the possibility of vibration structure controlling which had been induced by the blasting works were presented in the paper. The impact of the interaction between the building and the ground was also included
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań
Keywords:
open pit mining, blasting technique, millisecond blasting work, vibration influence