Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Józef Pyra; mgr inż. Andrzej Biessikirski; mgr inż. Michał Dworzak; dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer
Tytuł:

Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowym

Title:

Development of explosive initiation systems in open pit mining

Streszczenie:
Roboty strzałowe to urabianie ośrodka skalnego z użyciem materiałów wybuchowych. Aby zapoczątkować reakcję detonacji należy prawidłowo zainicjować MW. Na przełomie lat w kraju i za granicą zmieniały i rozwijały się systemy do inicjowania ładunków MW. Technologia poszła w kierunku zwiększenia dokładności zadawania opóźnienia, zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie robót strzałowych, a z drugiej strony sprawiła, że proce uzbrajania ładunków i projektowania sieci strzałowych stał się bardziej złożony. W artykule przedstawiono najważniejsze wady i zalety poszczególnych systemów i jak się zmieniały na przestrzeni lat
Abstract:
Blasting work is a quarrying process which is performed in a rock mass with the explosive material usage. To begin detonation process, the explosive material needs to be properly initialized. At the turn of the time, explosive initiation systems were changing and developing rapidly. Those works were carried on both in Poland and outside the country. The technology advanced in the direction of increasing accuracy of time delay and increasing safety during performing blasting works. This causes the charge arming process and blasting patterns design more complex. The main advantages and disadvantages of each initiating system were presented in the paper. The development of each system was presented as well
Słowa kluczowe:
roboty strzałowe, systemy inicjacji, opóźnienia milisekundowe
Keywords:
blasting works, initiation systems, millisecond delays