Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; mgr inż. Tadeusz Kaczarewski
Tytuł:

Diagnostyka procesu odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego

Title:

Diagnostics of opencast brown coal deposit exploitation process

Streszczenie:
W artykule przedstawiono założenia systemu diagnozowania procesu odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego przy zarządzaniu poprzez cele i w nawiązaniu do ogólnych zasad zarządzania jakością procesów według norm ISO. Proponowany system może się istotnie przyczynić do efektywnego zarządzania ryzykiem oraz skutecznego przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom technicznym i biznesowym, które towarzyszą takim bardzo rozległym, kosztownym i długotrwałym procesom. W tworzeniu systemu wykorzystano dobre praktyki oraz wzięto pod uwagę skutki niedostatecznego diagnozowania procesów w kopalniach
Abstract:
This paper presents assumptions of diagnostic system of managing brown coal opencast exploitation process by objectives and with reference to the general principles of quality management processes, according to the ISO standards. The proposed system can significantly contribute to effective risk management and effective action against potential technical and business threats that accompany such a very extensive, costly and lengthy process. To design the system, good practices were used and the effects of insufficient diagnostics of the processes in mines were taken into account
Słowa kluczowe:
eksploatacja odkrywkowa, węgiel brunatny, zarządzanie jakością, diagnostyka procesu
Keywords:
opencast exploitation, brown coal, quality management, process diagnostics