Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Przemysław Baran; dr inż. Ewa Kozielska-Sroka; dr inż. Piotr Krzyk; mgr inż. Przemysław Augustyn
Tytuł:

Ocena geotechniczna stopnia aktywności osuwiska „Stok pod Baranem” w sąsiedztwie obszaru górniczego Kopalni Soli Wieliczka

Title:

Assessment of activity degree of the „Stok pod Baranem” landslide in the vicinity of the mining area of the Wieliczka Salt Mine

Streszczenie:
Przedmiotem artykułu jest ocena geotechniczna stopnia aktywności osuwiska „Stok pod Baranem” zlokalizowanego w rejonie obszaru górniczego Kopalni Soli Wieliczka. Obszar „Stoku pod Baranem” jest osuwiskiem skalno-zwietrzelinowym. W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych i laboratoryjnych parametrów fizycznych i mechanicznych w powierzchniowych warstwach utworów czwartorzędowych tworzących zbocze. Pozwoliły one na wyznaczenie granicznych wartości parametrów geotechnicznych, mających wpływ na warunki stateczności stoku oraz ocenę aktywności przebiegających tam procesów denudacyjnych. Głównym powodem uruchamiania się zjawisk osuwiskowych na tym terenie jest woda opadowa, która powoduje uplastycznienie gruntów i obniżenie parametrów wytrzymałości na ścinanie. W wyniku przeprowadzonej analizy współczynnika stateczności ustalono, iż zmiana wilgotności gruntów budujących zbocze o około 5% skutkować będzie zmniejszeniem się spójności w stopniu mogącym spowodować uruchomienie procesów osuwiskowych
Abstract:
The aim of this paper is to assess activity degree of the “Stok pod Baranem” landslide located in the Wieliczka Salt Mine mining region. The investigated area is a rock-saprolitic landslide. Results of field and laboratory tests of physical and mechanical properties of subsurface landslide quaternary soils have been presented in this paper. The results allowed to estimate the limit values of geotechnical properties as well as the activity of denudation processes. The main reason for sliding activities in this region is a rainfall which that causes plasticity and reduction of shear strength parameters in soils. On the basis of the analysis of stability factor, it was found that the increase in moisture content of soils building the slope by about 5% will result in a decrease in cohesion, big enough to cause the landslide processes
Słowa kluczowe:
stateczność zboczy, osuwisko, analiza MES
Keywords:
slope stability, landslide, FEM analysis